Externe vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit

Burn-out klachten, productiviteitsverlies, ziekteverzuim of personeelsverloop: dit kunnen allemaal gevolgen zijn van een onveilige werksfeer. En een onveilige werksfeer kan ontstaan wanneer er sprake is van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, of agressie en geweld.
Een vertrouwenspersoon draagt bij aan het verminderen of voorkomen van deze gevolgen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Als werkgever dien je zorg te dragen voor het welbevinden van je werknemers: je bent verplicht om beleid te voeren om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook zijn werkgevers met meer dan 50 medewerkers verplicht een meldregeling integriteit met een intern meldpunt te hebben. Medewerkers hebben het recht op een veilige werkplek en het melden van misstanden.

Inmiddels is een wetsvoorstel tot verplichtstelling vertrouwenspersonen aangenomen door de Tweede Kamer. 

coaching nijmegen

Ik ben Eefje van Antwerpen

LVV-registervertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en integriteit (VPI). Ik bied een veilige setting waarin de medewerker de rust en ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen. Ik ben integer, transparant en empathisch. In mijn communicatie ben ik helder en duidelijk.

Ik doe dit werk vanuit de sterke drijfveer dat iedereen het verdient om gehoord en gezien te worden. En met de stellige overtuiging dat een prettige en veilige werkplek zowel de medewerker als de organisatie ten goede komt.

Ik sta als gecertificeerd vertrouwenspersoon ingeschreven bij de LVV (registratienummer VP-28) en voer mijn diensten uit in overeenstemming met de LVV gedragscode.

Ik werk intensief samen met collega's in het werkveld.

Zo kan ik andere professionals inschakelen wanneer de situatie daarom vraagt. Denk aan een tweede externe vertrouwenspersoon, een begeleider beschuldigde, een mediator of een klachtenfunctionaris. Om mijn expertise op peil te houden neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten.

Mijn taken als extern vertrouwenspersoon (VPO & VPI)

N

Opvang en begeleiding

Ik bied een luisterend oor, in vertrouwelijkheid. Ik denk mee en begeleid de medewerker bij eventuele volgende stappen. Daarbij heb ik een onafhankelijke positie en onderneem niets zonder de toestemming van de betreffende medewerker.

N

Signaleren en adviseren

Ik voorzie de organisatie van input op het gebied van ongewenste omgansvormen en integriteit. Dit is van belang voor het opstellen van een RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) – een verplichting vanuit de Arbowet.

N

Presenteren en informeren

Ik maak de functie van vertrouwenspersoon bekend binnen de organisatie. Ook informeer ik de organisatie over wat ongewenste omgangsvormen en integriteit zijn.

Wat is ongewenst gedrag?

 

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie: allemaal voorbeelden van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag is gedrag dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek.

Wat zijn integriteitsschendingen?

 

Misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Oftwel, misstanden die een maatschappelijk effect hebben –  bijvoorbeeld op het vlak van milieu of volksgezondheid. Binnen de Wet voor Klokkenluiders ben je als organisatie met meer dan 50 medewerkers verplicht hiervoor een meldregeling in te richten.

Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn: machtsmisbruik, corruptie, fraude, diefstal, misbruik en manipulatie van informatie en misdragingen in privé-tijd.

Voorlichting en training

De mogelijkheid bestaat om het begrip sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag middels een voorlichting of training onder de aandacht te brengen. De ervaring leert dat het gesprek voeren over, en het aangereikt krijgen van handvatten, preventief kan werken. In mijn rol als externe vertrouwenspersoon geef ik trainingen aan leidinggevenden en werknemers over hoe ze om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag en hoe ze sociale veiligheid bespreekbaar kunnen maken in hun team. 

Opdrachtgevers