Algemene voorwaarden van Eefje van Antwerpen

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Eefje van Antwerpen
de eenmanszaak Eefje van Antwerpen, gevestigd te (6663 DC) Lent aan Begoniastraat, 28;

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Eefje van Antwerpen;

Dienst
de dienst die door Eefje van Antwerpen wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten
alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever
jij, de opdrachtgever en wederpartij van Eefje van Antwerpen bij de Overeenkomst;

Overeenkomst
de overeenkomst van opdracht tussen Eefje van Antwerpen en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)
Eefje van Antwerpen en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Eefje van Antwerpen en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
4. Eefje van Antwerpen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Offertes en aanbiedingen van Eefje van Antwerpen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Eefje van Antwerpen een opdracht verstrekt, is Eefje van Antwerpen pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Eefje van Antwerpen niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst

1. Eefje van Antwerpen verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
2. Eefje van Antwerpen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Eefje van Antwerpen het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Eefje van Antwerpen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
4. Eefje van Antwerpen is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Eefje van Antwerpen alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Eefje van Antwerpen nodig heeft om de Diensten te verrichten. Eefje van Antwerpen mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Eefje van Antwerpen is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
2. Het is Eefje van Antwerpen toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Eefje van Antwerpen is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.
4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Eefje van Antwerpen in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Eefje van Antwerpen zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Eefje van Antwerpen vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7 Workshops, training en opleiding
1. Door akkoord voor de offerte geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden. Na akkoord geldt een bedenktijd van 14 dagen.
2. Facturering van de training vindt plaats na (de eerste dag van) de training.
Voor de betaling geldt een betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur.
3. Eefje van Antwerpen beslist in beginsel een maand voor de aanvangsdatum
over het al dan niet doorgaan van een scholing. Eefje van Antwerpen behoudt
zich het recht voor om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de
aanvangsdatum.
4. Annulering door opdrachtgever:
• Annulering van de training geschiedt schriftelijk/per mail.
• Vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training zijn de
annuleringskosten 50% van het gehele bedrag.
• Binnen 2 weken voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten
100% van het gehele bedrag.

Artikel 8. Vergoeding en Betaling

1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van dertig dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Eefje van Antwerpen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
4. Eefje van Antwerpen is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Eefje van Antwerpen zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Eefje van Antwerpen een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
5. Eefje van Antwerpen is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Eefje van Antwerpen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Eefje van Antwerpen een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Eefje van Antwerpen berusten, blijven bij Eefje van Antwerpen.
3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Eefje van Antwerpen.
4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Eefje van Antwerpen is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
2. Voor zover Eefje van Antwerpen aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 11. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten in het kader van de Diensten die in welke vorm dan ook plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. In het kader van diensten als (extern) vertrouwenspersoon zal de Opdrachtnemer aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

 

Artikel 12. Varia

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Eefje van Antwerpen aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Eefje van Antwerpen gevestigd is.